Kopie rzeźb: Bachus, Wenus Medycejska, Polihymnia, Diana z Gabii / Copy the sculptures: Bachus,Venus de Medici, Polyhymnia, Diana from Gabi

Zadanie wykonania kopii rzeźb z wnętrz pałacu wymagało zaangażowania zespołu rzeźbiarzy. Celem było wykonanie kopii czterech rzeźb :„Bachusa" i „Wenus Medycejskiej" w brązie oraz„Polihymnii" i „Diany z Gabii" w polerowanym gipsie.

Task to copy the sculptures from the palace interior needed engaging a team of sculptors. Their job was to copy four sculptures :„Bachus”, „Venus de Medici” in brass and „Polyhymnia” and „Diana from Gabi” in polished plaster.
Archiwalne zdjęcia wnętrz pałacu z rzeźbami. / Archive pictures of palace interiors with sculptures.

„Bachus" wykonany przez Mieczysława Króla, w poszczególnych etapach realizacji. Odlew w brązie wykonała odlewnia Studio Szymanowo.

„Bachus” made by Mieczysław Król on various stages of the execution.Bronze cast made by the Studio Szymanowo foundry.

„Wenus Medycejska" wykonana przez Annę i Norberta Sarneckich, w poszczególnych etapach realizacji. Odlew w brązie wykonała odlewnia Studio Szymanowo.

„Venus de Medici” by Anna and Norbert Sarnecki on varied stages of execution. Bronze cast made by the Studio Szymanowo foundry.

„Polihymnia" wykonana przezTomasza Rodzińskiego, w poszczególnych etapach realizacji.

„Polyhymnia” by Tomasz Rodziński on various stages of the execution.

„Diana z Gabii" wykonana przez Marka Zielonkę, w poszczególnych etapach realizacji.

„Diana from Gabii” by Marek Zielonka on various stages of execution.